RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Przedszkole w KRZANOWICACH, ul. Szpitalna 4a, 47-470 Krzanowice, tel. 32 410 80 17, e-mail: przedszkole-krz-ce@wp.pl​
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego, kształcenia uczniów przedszkola;
wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o:
dostępu do danych (uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)
ich sprostowania – poprawiania danych
usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub do Państwa),
prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W szczególnych sytuacjach osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.